ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ด ีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช ่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิ จัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

tor1.pdf

tor3.pdf

tor2.pdf

Leave a Comment

Skip to content