ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซ ล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔ ๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก ว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่อง ว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน ๓ คัน (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

invite12.pdf

Leave a Comment

Skip to content