เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อซื้อร ถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกส ูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ส ูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบร ิหารกลาง)

ประกาศเชิญชวนฯ.pdf

เอกสารประกวดราคาฯ.pdf

Attach_TOR_1.pdf

Leave a Comment

Skip to content