เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของสำนักบ ริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 มิ ถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

เอกสาร.pdf

Leave a Comment

Skip to content