ยกเลิกประกาศจ้างติดตั้งระบบห้องเย็นสำ หรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ์ไม้แบบสำ เร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศจ้างติดตั้งระบบห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

B314.pdf

Leave a Comment

Skip to content