ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

1. ประกาศกรมป่าไม้-ห้องอบรม-67.pdf

1. เอกสารประกวดราคา-ห้องอบรม-67.pdf

3. 3. TOR-ห้องอบรม-war room งบ67 26 เม.ย. 67.pdf

Leave a Comment

Skip to content