ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๘๔ เครื่อง ,เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศกรม.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

ราคากลาง.pdf

TOR.pdf

Leave a Comment

Skip to content