ประกาศร่าง TOR และราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ทีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

img-526115520.pdf

Leave a Comment

Skip to content