ประกาศร่าง TOR และราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. ใบราคากลาง ห้องอบรม-ห้องwar room-67.pdf

1. ร่าง-ประกาศ-ห้องอบรม-war room.pdf

2. ร่าง-ประกวด-ห้องอบรม-war room.pdf

3. TOR-ห้องอบรม-war room งบ67 26 เม.ย. 67.pdf

Leave a Comment

Skip to content