ประกาศจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบห้องเย ็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ์ไม้แ บบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจัยและพัฒน าการป่าไม้)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาอุณหภูมิเมล็ดพันธุ์ไม้แบบสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

invite11.pdf

Leave a Comment

Skip to content