ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ่อสร้างสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ ของห น่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๑๖(ดอยเต่า) ตำบลท ่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำน วน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content