ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องบันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ารองรับการดำเนินการตามแนวทางที่ระบุของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เผยแพร่แผน.pdf

Leave a Comment

Skip to content