ประกาศร่าง TOR และราคากลาง สำหรับการซื้อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานพื้นที่กรมป่าไม้ ระยะ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Leave a Comment

Skip to content