ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งประภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOPTC)

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งประภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOPTC) ในหัวข้อ “การนำเสนอความก้าวหน้าและหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ทางด้านเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย โดยมีนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู็เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้า จากนางสาววรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการ รีคอฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นข้อซักถามพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในปี พ.ศ. 2567

Leave a Comment

Skip to content