กรมป่าไม้ ประชุมคัดเลือกเกษตรกรปลูกสวนป่าดีเด่น ประจำปี 67

15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี 2567 โดยมี นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายอำนาจ สุสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายบุญสุรีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อมคณะกรรมการจากสำนักส่วนลาง เข้าร่วมประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
อันดับที่ 1 นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์ เกษตรกรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
อันดับที่ 2 นายสมศักดิ์ ปัญญาวิชา เกษตรกรจากจังหวัดเชียงราย นำเสนอโดย สจป.ที่ 2 (เชียงราย)
อันดับที่ 3 นายนิราช ดีโนนโพธิ์ เกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่น นำเสนอโดย สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)
อันดับที่ 4 นายวินัย สุวรรณไตร เกษตรกรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอโดย สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
โดยกรมป่าไม้จะเสนอชื่อ นายสุมิตร ศรีวิสุทธิ์ ต่อคณะนุกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content