ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดงานโครงการวันรักต้นไม้ป ระจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเ งิน 400,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.1801.pdf

Leave a Comment

Skip to content