กรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ที่มีคุณภาพโดยเกษตรกรรายย่อย

11 ตุลาคม 2566 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ที่มีคุณภาพโดยเกษตรกรรายย่อยและสวนไม้สักชุมชนและไม้มีค่าชนิดอื่นๆ ในเขตร้อน (Promoting Quality Timber Production in Smallholders and Community-based Teak and Other Valuable Species Plantations in the Tropics) หรือ ITTO-BMEL Teak Project Phase II ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจาก โครงการ ITTO-BMEL Teak Project Phase II มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2569 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้คุณภาพสูงจากสวนไม้สักและไม้มีค่าชนิดอื่นๆ ที่ปลูกโดยเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในทวีปเอเชียแปซิฟิกและทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยการส่งเสริมนโยบายการปลูกสวนป่าไม้สักและไม้มีค่าชนิดอื่นๆ จากกล้าไม้ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติด้านวนวัฒนวิทยาที่ดีมาใช้ในการจัดการสวนป่า การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้และการจัดการสวนป่าที่ยาวนานขึ้น (long rotation) เพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (value-added products) ที่ตรงความต้องการของตลาด โดยมีแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และพัฒนากลไกการเข้าถึงตลาด ซื้อ-ขาย คาร์บอนซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมจากการปลูกต้นไม้ (passive income) สอดคล้องกับเงื่อนไขมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่สินค้าที่เข้าไปขายในสหภาพยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลคม 2566 เป็นต้นไป และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030 ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้ ผศ. ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ศ.ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Stephan Wagner ผู้แทนกระทรวงเกษตรและอาหาร สหพันธรัฐเยอรมัน (BMEL) Dr. Tetra Yanuariadi ผู้แทนองค์การป่าไม้นานาชาติเขตร้อนนานาชาติ (ITTO) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Zoom Meeting โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ผู้จัดการโครงการ ได้แนะนำวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Wood-based economy towards carbon neutrality and livelihood improvement (การส่งเสริมเศรษฐกิจไม้ เพื่อมุ่งสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตราษฎร)” และมีการรับฟังข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2566 มีการเดินทางไปศึกษาดูงานการปลูกป่าและประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Skip to content