ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จ้างเพื่อจัดหาพิธีถวายเครื่องบวงสรวงท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ และเครื่องบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

TOR.pdf

CenPrice.pdf

Leave a Comment

Skip to content