ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อเช่าสถานที่สำหรับจัดเก็บเอ กสาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของส่วนฟื้นฟูพื้น ที่ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (52,000 บาท) สสป.

RPO1608.3.1647.pdf

Leave a Comment

Skip to content