ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อจัดซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิด พิเศษ 80 แกรม ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,000 บาท ) สสป.

RPO1608.3.1511.pdf

Leave a Comment

Skip to content