เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องก ระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมั ติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) 17-22 ส.ค. 66

[title ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) 17-22 ส.ค. 66]

1. d-gun-66-2.pdf

3. TORปืน66.pdf

2. d-gun-66-2.pdf

Leave a Comment

Skip to content