อปม. ประชุมเตรียมจัดงานสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี

15 สิงหาคม2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 127 ปี ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสจป.ที่ 1-13 ผู้อำนวยการสจป.สาขาทุกสาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยในการประชุมดังกล่าว มีประเด็นและข้อสั่งการสำคัญดังนี้

1. การจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้คณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการ กำหนดหัวข้อการจัดงาน พร้อมออกแบบโลโก้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความสนใจของประชาคมโลกในปัจจุบัน

2. รูปแบบการจัดงานให้ยึดรูปแบบเดิมที่จัดในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

3. ให้สำนักบริหารกลาง ทำหนังสือกราบนมัสการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน

4. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เกิดความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content