ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาซ่อมและตร วจสภาพเพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข ทะเบียน ฮจ 2122 กทม. ครุภัณฑ์ ปม.50-0757-00-0001 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สผส.)

30082566.pdf

Leave a Comment

Skip to content