ประกาศประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

1. notice-gun2-1.pdf

3. notice-TOR-gun2-66.pdf

2. notice-gun2-2.pdf

Leave a Comment

Skip to content