การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด (กองการอนุญาต)

IMG_20230705_0001-rotated.pdf

Leave a Comment

Skip to content