เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อปืนลู กซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่ อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับ อาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ. 19 พ.ค. 66

4.2 cancel GUN.pdf

Leave a Comment

Skip to content