ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ช ีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนัก ป้องกันฯ.)

ประกาศยกเลิก.pdf

Leave a Comment

Skip to content