เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลา ด

เอกสาร.pdf

Leave a Comment

Skip to content