ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยา ว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำ นวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปื นลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่ อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุ มไฟป่า)

GUN1-66-.pdf

TOR-GUN-66.pdf

GUN2-66.pdf

Leave a Comment

Skip to content