เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) ณ 21 – 24 มี.ค. 66 (สปฟ.)

2.pdf

1.pdf

TOR-N2-66.PDF

Leave a Comment

Skip to content