ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่แผนการจั ดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ ปรึกษาโครงการกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดินด้วยระบบวนเกษตร เพื่อการอนถุรักษ์ดิน และน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืน ใ นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำขั้นที่ 1,2 ต ามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)

MX-M4050_20230330_110504.pdf

Leave a Comment

Skip to content