ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ประกวดราคาซื้ อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กร ะบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุน สำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขน าด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง ประกาศ ปืน-66.pdf

ร่าง TOR-GUN-66.pdf

ร่าง เอกสาร ปืน-66.pdf

Leave a Comment

Skip to content