ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รโดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้ านนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส3 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ สมบัติ16032566.pdf

Leave a Comment

Skip to content