ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า งเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่ า (งานบำรุงรักษาป่า) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เ นื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งช าติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดต าก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก)

(category procurement-winner)

(category procurement-winner).pdf

Leave a Comment

Skip to content