ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ไหรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการที่ด ินป่าไม้)

MX-M4050_20230302_093332.pdf

Leave a Comment

Skip to content