การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 48 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

02032566.pdf

Leave a Comment

Skip to content