เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 14 ม.ค. 66) ของ สำนักป้องกั นรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

5. ประกาศผู้ชนะ -GPS -14 ก.พ. 66.pdf

Leave a Comment

Skip to content