เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คั น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ป ระกาศ ณ 31 มกราคม 2566 (สำนักป้องกันรักษาป่าและค วบคุมไฟป่า)

7. ประกาศผู้ชนะ รถกระบะตรวจการณ์4คัน-31 ม.ค. 66.pdf

Leave a Comment

Skip to content