ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง ร่างวิจารณ์ โ ครงการรื้อถอน ทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพ ื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุขออนุญาตเ ข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำนักจ ัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 สาขากระบี่)


[category procurement-tor].pdf

Leave a Comment

Skip to content