ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กิจกรรมเพาะช ำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะ ชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว) เพาะชำ กล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จังหวัดชุมพร จ ำนวน 325,000 กล้า ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.สลุ ย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

frdsurat_003.pdf

frdsurat_002.pdf

Leave a Comment

Skip to content