ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ช ีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศประกวด.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

ขอบเขตงาน (ใหม่).pdf

Leave a Comment

Skip to content