ประกาศร่าง TOR และราคากลาง เรื่องประกวดร าคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง ยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัด การที่ดินป่าไม้)

MX-M4050_20230216_110214.pdf

Leave a Comment

Skip to content