ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ซื้อรถบรรทุก(ด ีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, 400 ซีซี ฯ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

tor2.pdf

Leave a Comment

Skip to content