ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคร ื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จ ำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชน ิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องร ับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนว น 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Leave a Comment

Skip to content