ประกาศราคาจ้างรื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เ ข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่ม ีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเข ตป่าสงวนแห่งชาติ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไ ม้ที่12 สาขากระบี่)


[category procurement-notice].pdf

Leave a Comment

Skip to content