ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงา นกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่ อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินใ นพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส ายปฏิบัติงานสายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content