ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจ กรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขีย ว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขี ยว) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จังห วัดชุมพร จำนวน 325,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

frdsurat_001.pdf

Leave a Comment

Skip to content