เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ัอเ ครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ ำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) (ณ 18-27 ม.ค. 66) ของ สำนักป้องกันรักษาป ่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ.pdf

TOR -GPS ปป. 18 ม.ค. 66 -งบ66.pdf

ประกวด.pdf

Leave a Comment

Skip to content