เรื่อง ประกาศและประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว ่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประ กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 24 ม.ค. – 10 ก.พ. 66) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศ รถบรรทุก 26 คัน -24 ม.ค.66.pdf

TOR-ปป.-รถบรรทุก 26คัน งบ66 รอบ2.pdf

เอกสารประกวด 1605.25-49-2566 ลว. 24 มค66 รถบรรทุก26คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content