เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประก วดราคาซื้อรถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาด ความจะไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ 31 มกรา คม 2566) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

Leave a Comment

Skip to content